Všeobecné obchodné podmienky

Článok I

Úvodné ustanovenie

1.1 Nasledujúce všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom: adiante, s.r.o., Levočská 2, 080 01 Prešov, IČO: 54222931, zapísaným v OR Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 43178/P, DIČ: 2121608247 (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim. Predmetom tejto zmluvy je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke www.sunrise-sportswear.eu elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:

adiante, s.r.o., Levočská 2, 080 01 Prešov

IČO: 54222931
DIČ: 2121608247
Prevádzka: Levočská 2, 080 01 Prešov
Telefón: +421 908 320 715
Email.: info@sunrise-sportswear.eu

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:

ČSOB SK80 7500 0000 0040 2977 3590

IBAN: SK80 7500 0000 0040 2977 3590

BIC/SWIFT: CEKOSKBX

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.2 Kupujúcim sa v zmysle tejto časti Obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ.

1.3 Spotrebiteľom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.4 Kupujúci ako spotrebiteľ, pri zadávaní objednávky uvedie svoje meno, priezvisko, adresu bydliska, telefónne číslo, e-mailový kontakt.

1.5 Všeobecné obchodné podmienky platia v plnom rozsahu, pokiaľ predávajúci a kupujúci v osobitnej písomnej zmluve niektoré podmienky nedohodnú inak.

1.6 Prednosť pred týmito obchodnými podmienkami majú zákonné ustanovenia, od ktorých sa nemožno odchýliť dohodou zmluvných strán. V prípade rozporu medzi týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a zákonnými ustanoveniami, od ktorých sa možno odchýliť dohodou zmluvných strán, majú prednosť tieto všeobecné obchodné podmienky.

1.7 Kupujúci je povinný oboznámiť sa so všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho, a to ešte pred zadaním objednávky. Kupujúci zadaním svojej objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Článok II

Uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

2.1 Prijaté elektronické objednávky, ktoré boli kupujúcim vyplnené úplne a pravdivo, sú považované za návrh kúpno – predajnej zmluvy. K uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza potvrdením objednávky.

2.2 Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania telefonicky alebo e-mailom. Následne mu bude zaslané potvrdenie o zrušení objednávky.

2.3 Kupujúci je oprávnený do 14 dní od prevzatia tovaru odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu. O odstúpení od zmluvy kupujúci oboznámi predávajúceho vyplnením formulára na odstúpenie od zmluvy a jeho zaslaním na emailovú adresu info@sunrise-sportswear.eu a následne tovar do 14 dní od odstúpenia vráti na adresu: adiante, s.r.o., Levočská 2, 080 01 Prešov. Osobné vrátenie tovaru je možné v meste Prešov po vzájomnej dohode.

2.4 Tovar musí byť kompletný, nepoužitý a nepoškodený, s faktúrou alebo jej kópiou.

2.5 Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí kupujúci.

2.6 Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

2.7 Odstúpenie od zmluvy nie je možné v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. § 7 ods. 6c ( pri kúpe tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa)

Článok III

Objednávka, Cena, Platobné podmienky

3.1 Predávajúci na základe elektronickej objednávky kupujúceho cez portál www.sunrise-sportswear.eu potvrdí objednávku elektronicky písomnou formou kupujúcemu s definovaním podmienok jej realizácie (cena, spôsob dodania, platobné podmienky).

3.2 Predávajúci je povinný vystaviť kupujúcemu faktúru (účtovný doklad) podľa podmienok potvrdených v objednávke, pre účely realizácie platby zo strany kupujúceho. Tento doklad slúži zároveň ako záručný list.

3.3 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu na základe faktúry, ktorá je vystavená podľa podmienok dohodnutých v objednávke v stanovenom termíne splatnosti.

3.4 Spôsoby platby za tovar:

  1. Priama platba na bankový účet
  2. Platba na dobierku (odberateľ zaplatí za tovar pri preberaní tovaru)
  3. Platba prostredníctvom platobnej brány Stripe

3.5 Za termín splatnosti sa považuje termín pripísania faktúrovanej sumy v prospech účtu dodávateľa.

3.6 Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť prijatie objednávky, čo je povinný bezodkladne oznámiť kupujúcemu.

Článok IV

Dodacie podmienky

4.1 Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Priemerná doba expedície nášho tovaru sa pohybuje v rozmedzí 2-30 dní. V prípade vzniku nepredvídateľných prekážok pre dodanie je predávajúci povinný informovať kupujúceho o zmene a dohodnúť ďalší postup.

4.2 Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty pre celé územie Slovenskej republiky a do štátov Európskej únie. Osobný odber je možný v predajni Vzorodev Produkt na adrese: Levočská 2, Prešov.

Článok V

Záruka a reklamačné podmienky

5.1 Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku 24 mesiacov odo dňa predaja. V prípade, že kupujúci zistí na tovare závadu, ktorá je predmetom reklamácie, je povinný tento tovar prestať používať a bezodkladne tovar reklamovať, a to písomnou formou u dodávateľa.

5.2 Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe, spôsobené vadou materiálu alebo závady spôsobené pri výrobe. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením.

5.3 Zjavné vady pri dodaní ako sú nesprávny tovar, viditeľné poškodenie, nedostatočné množstvo a iné, je kupujúci povinný reklamovať bezodkladne.

5.4 V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho – spiatočnú adresu, tel. číslo, e-mail. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci.

5.5 Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť do 30 dní odo dňa jej prijatia.

5.6 Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@sunrise-sportswear.eu), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona 391/2015 Z.z.

5.7 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ –  fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporu sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou a to zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20,- €

Článok VI

Ochrana osobných údajov

6.1 Informácie o ochrane osobných údajov nájdete tu.

Článok VII

Záverečné ustanovenia

7.1 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky, a to vždy výhradne v písomnej forme. Zároveň zabezpečí ich zverejnenie a sprístupnenie každému odberateľovi.

7.2 V prípade, že niektorá časť týchto všeobecných obchodných podmienok stratí platnosť, nemá to žiadny vplyv na platnosť ostatných častí.

7.3 Záväzné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri plnení zmluvných povinností sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory budú riešené mimosúdnou cestou, ak by nedošlo k vzájomnej dohode vzniknuté spory bude prejednávať a rozhodovať súd príslušný podľa platných právnych predpisov.

7.4 Tieto obchodné podmienky sa stávajú platné a účinné dňom 05.12.2021 

Prílohy:

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky platné do 5.12.2022