Zásady ochrany osobných údajov

Ak ste našim zákazníkom, alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Ochrana osobných údajov je vecou dôvery a my chceme, aby ste nám dôverovali. Preto Vám v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.sunrise-sportswear.eu a kontaktná osoba

Prevádzkovateľom sa pre účely tejto informácie rozumie:

adiante, s.r.o., Levočská 2, 080 01 Prešov, IČO: 54222931, zapísaným v OR Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 43178/P, DIČ: 2121608247 (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

adiante, s.r.o., Levočská 2, 080 01 Prešov
Prevádzka: Levočská 2, 080 01 Prešov

Telefón: +421 908 320 715
Email.: info@sunrise-sportswear.eu

Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

Prehlásenie

Prehlasujeme, že ako správca Vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, a teda že:

 • Vaše osobné údaje budeme spracovávať len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu
 • Vám umožníme a budeme Vás podporovať v uplatňovaní a plnení Vašich práv, ktoré uvádzame nižšie.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami pre naplnenie týchto účelov:

 • Protokolové súbory – keď si prezeráte naše webové stránky, automaticky zaznamenávame sériu údajov a informácii, tzv. „protokolových súborov – log files“. Môže ísť o  údaje ako dátum a čas návštevy, názov zobrazenej stránky, IP adresa použitého zariadenia, ID relácie, odkaz, odkiaľ sa pristúpilo na stránku a pod. Tieto protokolové súbory potrebujeme pre technickú dostupnosť nášho online obchodu a na optimalizáciu spôsobu, akým sa zobrazuje na zariadení, ktoré používate. Protokolové súbory tiež používame na odhalenie chýb, rozpoznanie potenciálnych hrozieb a ochranu nášho online obchodu pre škodlivými útokmi.
 • Poskytnutie služieb a plnenie zmluvy – na to, aby sme mohli plniť kúpnu zmluvu, potrebujeme od Vás Vaše osobné údaje. Ide o údaje, ktoré nám poskytujete pri vypĺňaní objednávky ako meno, adresa, kontaktné údaje a pod.
 • Zákaznícky účet – pri používaní nášho online obchodu máte možnosť otvoriť si zákaznícky účet chránený heslom, kde máte kedykoľvek prístup k svojim uloženým údajom. Máte tiež možnosť zmeniť, upraviť alebo odstrániť ktorékoľvek z týchto údajov a spravovať to, s čím ste súhlasili. Keď si otvoríte online zákaznícky účet, uložíme vaše meno, priezvisko, adresu doručenia, telefónne číslo a vašu e-mailovú adresu.
 • Vedenie účtovníctva – Ak ste našim zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
 • Cookies – Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu. Naše webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať.

Zabezpečenie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu Vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu.

Veľmi nám záleží na ochrane Vašich osobných údajov. Preto nielen pravidelne kontrolujeme ich zabezpečenie, ale ich ochranu priebežne zdokonaľujeme.

Príjemcovia osobných údajov

Niektoré Vaše osobné údaje poskytujeme subjektom, ktoré nám poskytujú služby. Od všetkých poskytovateľov služieb striktne vyžadujeme, aby dôsledne dbali na ochranu osobných údajov a nepoužívali Vaše osobné údaje na vlastné marketingové účely, pokiaľ im na to sami neudelíte súhlas. Zdieľame iba tie osobné údaje, ktoré naši poskytovatelia služieb nevyhnutne potrebujú na poskytovanie služieb. Ide napríklad o subjekty, ktoré našej spoločnosti poskytujú nasledovné služby:

 • technologické služby (napr. správa IT koncových zariadení, správa výpočtovej techniky, správa serverovej infraštruktúry),
 • poskytovanie služieb webhostingu,
 • poskytovanie služieb súvisiacich s tvorbou a prevádzkou web stránok,
 • spracovanie platieb v našej predajni alebo v rámci E – shopu,
 • doručovateľské a kuriérske služby, vrátane služieb vyzdvihnutia zásielok na výdajných miestach,
 • služby vedenia účtovníctva.

Vaše osobné údaje môžeme poskytovať štátnym orgánom a iným orgánom verejnej moci a správy, v prípadoch, keď máme takúto povinnosť zo zákona, alebo je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu práv a oprávnených záujmov našej spoločnosti, alebo tretích osôb.

Odovzdávanie dát mimo Európsku úniu

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať v prvom rade po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami.

V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné údaje všeobecne spracovávané po dobu 10 rokov alebo do odvolania takého súhlasu.

Ďalej upozorňujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte najmä svoje práva. V prípade, že budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, kontaktujte nás prostredníctvom mailu: info@sunrise-sportswear.eu

 1. Máte právo na informácie. Toto právo je naplnené touto informačnou stránkou o zásadách o ochrane osobných údajov.
 2. Právo na prístup k Vašim osobným údajom Vám umožňuje vyzvať nás prostredníctvom uvedeného mailu k tomu, aby sme Vás informovali, aké Vaše osobné údaje spracovávame a prečo.
 3. V prípade zmien vo Vašich osobných údajoch, alebo ak usúdite, že sú Vaše údaje neúplné alebo neaktuálne, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
 4. Ďalej máte právo na výmaz (byť zabudnutý). V prípade, že o to požiadate, vymažeme všetky Vaše osobné údaje zo svojho systému. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu vás budeme informovať na váš e-mail.
 5. Ak popierate presnosť Vašich osobných údajov, ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracovávame nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovávaniu, máte právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania.
 6. Právo na sťažnosť. Pokiaľ máte pocit, že Vaše osobné údaje nespracovávame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: + 421 2 32 31 32 14, e-mail: dozor@pdp.gov.sk, web stránka: http://www.dataprotection.gov.sk/. Budeme však veľmi radi, ak budete najprv o tomto podozrení informovať nás, aby sme mohli prípadné pochybenie napraviť.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov.

Zmena pravidiel ochrany osobných údajov

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov môžeme v budúcnosti zmeniť alebo doplniť. Takáto zmena alebo doplnenie sa nijakým spôsobom bez Vášho výslovného súhlasu nedotkne Vašich práv, ktoré Vám vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Odporúčame Vám, aby ste pravidelne navštívili našu web stránku a oboznámili sa s aktuálnou verziou týchto Pravidiel ochrany osobných údajov, avšak na podstatné zmeny Vás môžeme výraznejšie upozorniť, prípadne aj emailom.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú platné a účinné od 05.12.2021.